Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

A Qualitative Study on the Experiences of Syrian Learners of Turkish as a Foreign Language (TFL): Attitudes, Perceptions, and Factors Affecting Language Learning
(Yabancı Dil Olarak Türkçe (TFL) Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Çalışma: Tutumlar, Algılar ve Dil Öğrenimini Etkileyen Faktörler )

Author : Sinan Özyurt    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 2023/1
Page : 92-123
    


Summary
2011 yılında Suriye'de patlak veren iç savaş ülkemizi maddi ve manevi olarak etkilemeye devam etmektedir. Savaş nedeniyle, Suriye’den milyonlarca göçmen ülkemize göç etmiştir. Göç olayları neticesinde farklı kültür ve sosyal yaşam tarzlarına sahip insanların bir arada yaşama zorunluluğu bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri olan eğitimin büyük bir planlama ve düşünme gerektirdiği bilinen bir gerçektir. Eğitim ve öğretim sürecinde ise yaşanan en öncelikli sorun Suriyelilerin Türkçe diline yeterince hakim olmamasıdır. Bu nedenle Suriyeli göçmen öğrencilerin eğitimi ve sosyal entegrasyonu için Türkçe öğretimi zorunlu olarak öncelik kazanmıştır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı, farklı devlet ve vakıf üniversiteleri ve sivil toplum örgütleri Türkçe öğretimi için hafta içi veya hafta sonları çeşitli kurslar açmıştır. Bu çalışmada, Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ve konuşmaya yönelik tutumları, Türkçe öğrenme sürecini etkileyen etkenler, yani bu anlamda yaşanan sorunlar, ve Türkçeyi günlük yaşamda hangi durumlarda ve ne sıklıkla kullandıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu nitel çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve çalışma 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda okuyup Türkçe eğitimi alan 20 Suriyeli öğrenci ile yürütülmüştür. Verileri analiz etmek için içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik olumlu tutumlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Türkçe cümle yapısının Arapçanınkinden farklı olması, öğretmenlerin öğrencilere yeterince geri bildirimde bulunmaması, iletişim kaygısı ve özgüven eksikliği gibi çeşitli sorunlarla karşılaşan Suriyeli öğrencilerin Türkçeyi sosyal hayatta birçok alanda kullanmaya ihtiyaç duydukları ve bundan dolayı Türkçe konuşma becerilerini geliştirmek istedikleri sonucuna varılmıştır.

Keywords
Suriyeli göçmen öğrenciler, yabancı dil olarak Türkçe, öğrenmeyi etkileyen etkenler

Abstract
The civil war that broke out in Syria in 2011 continues to affect Turkey materially and morally. Due to this war, millions of immigrants from Syria have immigrated to our country in recent years. As a result of migration events, a necessity has emerged for people with different cultures and social lifestyles to live together, which has also brought some intricate problems with itself. It is a known fact that education, which is one of the most significant problems that has arisen in this long process, requires a great deal of planning and thinking. The most important problem experienced in this education and training process is that a significant majority of the Syrians do not have sufficient command of the Turkish language. For this reason, teaching Turkish has become a mandatory priority in terms of the education and social integration of Syrian immigrant students. To this end, the Ministry of National Education, different state and foundation universities as well as non-governmental organizations have opened various language courses on weekdays or weekends for teaching Turkish language. In line with this, in this study, it is aimed to reveal the attitudes of Syrian students towards learning and speaking Turkish, the factors affecting the Turkish language learning process, that is the problems experienced in this sense, and the students’ frequency of using Turkish language in daily life. In this qualitative study, a semi-structured interview form was employed and the study was conducted with 20 Syrian students studying and learning Turkish at a public school affiliated to the Ministry of National Education in the 2022-2023 academic year. Content analysis was used to analyze the data collected. As a result of the analysis, it was revealed that the majority of the participants had positive attitudes towards learning Turkish as a foreign language. Additionally, it was concluded that the Syrian students, who face diverse linguistic problems such as Turkish sentence structure being different from Arabic language, insufficient L2 feedback from teachers to students, communication anxiety, and lack of self-confidence, consider it as a need to use Turkish in many areas of social life and thus want to improve their Turkish speaking skills efficiently.

Keywords
Syrian immigrant students, Turkish as a foreign language, Factors affecting learning

Address :
Telephone : Fax :
Email :