Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

An Evaluation on the Practical Role of Recitation Differences in the Methodology of Islamic Law -In the Context of Absolute and Muqayyad -
(Kıraat Farklılıklarının İslâm Hukuk Metodolojisindeki Pratik Rolü Üzerine Bir Değerlendirme -Mutlak ve Mukayyed Konusu Bağlamında- )

Author : Adnan Akalın    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 2023/1
Page : 18-47
    


Summary
İslam hukukunda Kur’an-ı Kerim’in asli deliller arasında ilk sırada yer alıyor olması onun kıraat ilmiyle doğrudan ilişkili olduğu ortaya koymuştur. Bu sebeple kıraatin temel İslam bilimleri arasında ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. İslam’ın ilk yıllarında inen ayetler ilk elden Müslümanlara öğretilir, daha sonra bu ayetler diğerler inanlara aktarılırdı. Fakat zaman içinde Kur’an kıraatinde ‘yedi harf’ olarak adlandırılan farklılaşmaların oluşması, bununla birlikte sahih kıraatlerin yanı sıra sahih olmayan kıraatlerin ortaya çıkması İslam hukuk doktrinini de doğrudan etkilemiştir. Özellikle ilahi lafzın en doğru şekilde anlaşılması noktasında kıraat farklılıkları âlimler arasında fikir ayrılıklarına sebep olmuştur. Bu araştırmada kıraat farklılıkları sebebiyle mutlak ve mukayyed lafızlar bağlamında İslam âlimleri arasında oluşan fikir ayrılıkları ele alınmıştır. Özellikle dört mezhebin konu üzerindeki yaklaşımlarına tesir eder kıraat farlılıkları incelenmiştir. İslam âlimlerinin kıraatlerin sıhhati bağlamında farklı bakış açılarına sahip olmasının mutlak ve mukayyed lafızlar konusunda görüş ayrılıklarına düşmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Kur’an, Kırâat, İslam Hukuku, Mutlak, Mukayyed

Abstract
The fact that the Holy Qur'an ranks first among the primary evidences in Islamic law has revealed that it is directly related to the science of qiraat. For this reason, Qiraat has a special place and importance among the basic Islamic sciences. In the early years of Islam, the verses that were revealed were first taught to Muslims and then these verses were transmitted to other believers. However, over time, the emergence of differentiations in the Qur'anic recitation called the 'seven letters', as well as the emergence of authentic as well as inauthentic recitations, directly affected the Islamic legal doctrine. Especially at the point of understanding the divine word in the most accurate way, the differences in qiraat have caused differences of opinion among scholars. In this study, the differences of opinion among Islamic scholars in the context of absolute and muqayyad words due to the differences in Qiraat are discussed. In particular, the differences of qiraat that affect the approaches of the four madhhabs on the subject are analyzed. It has been determined that the fact that Islamic scholars have different perspectives in the context of the authenticity of the qiraat is effective in their disagreement on absolute and muqayyad words.

Keywords
The Qur'an, Qiraat, Islamic Law, Absolute, Muqayyad.

Address :
Telephone : Fax :
Email :