Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Teachers' Views on Organizational Climate in Public Schools
(Kamu Okullarında Örgütsel İklime İlişkin Öğretmen Görüşleri )

Author : Gülnur Akçalı  Hüseyin Ateşeyan, Ayşe Güven  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 2023/1
Page : 65-91
    


Summary
Bu araştırmanın amacı, kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel iklim görüşlerini belirlemektir. Tarama modelli araştırma Mersin il merkezinde görev yapan 280 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada Canlı, Demirtaş ve Özer (2018) tarafından okullara uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılan “Okul İklimi Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmada öğretmenler, demokratiklik ve okula adanma alt boyutunda okullarındaki öğretmenlerin birbirilerine karşı anlayışlı davrandıkları, öğretmen ve öğrencilerin bireysel farklılıklara saygı gösterdikleri; buna karşın okulu sahiplenme ve okula ilişkin konularda sorumluluk almada isteksiz oldukları görülmüştür. Liderlik ve etkileşim alt boyutunda müdürlerin disiplin uygulamaları, ders dağıtımı, görev dağıtımı gibi durumlarda adil davrandıkları, öğretmenlerin isteklerini müdürlerine rahatlıkla ilettikleri, ihtiyaç duydukları kaynakların müdürleri tarafından sağlandığı ancak okula ilişkin karar almadan önce görüşlerinin dikkate alınmadığı, karar sürecinde öğretmenlerin fikirlerinin sorulmadığı, okul müdürlerinin tek başına karar aldıkları yönündedir. Karara katılım sahiplenmeyi de beraberinde getirir. Yöneticiler çalışanların kendilerini ilgilendiren konularda kararlara katılmalarını sağlayarak kendilerine değer verildiği, fikirlerine saygı duyulduğu mesajını samimi olarak verir. Araştırma sonucu ayrıca okuldaki sorunların açık bir şekilde tartışılmadığı yönündedir. Bu da okul yöneticilerinin çalışanlarının düşünce ve önerilerini dinlemediği ya da dinlediyse de yöneticilerin karar sürecinde ister yansıtır ister yansıtmadığı, sonuç olarak kararları tek başına aldıklarını göstermektedir. Bulgulara göre öğrenciler başarılarını arttırmak için çaba göstermektedir ve çalışanlar da öğrenci öğrenmelerinde sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Olumlu bir okul iklimi akademik gelişmeye, ilerlemeye ve öğrenmeye önem verir. Öğrenci, öğretmen, veli, okul yöneticilerinin tamamını etkilediği örgütsel bir özelliktir iklim. Bu sebeple öğrencileri de doğrudan etkilemektedir. Araştırma bulgularına göre çalışanlar birlikte vakit geçirmekten hoşlanırlar. Çalışanların herşeyden önce kurumda bulunmaktan mutlu olmaları, güven duygusunu geliştirerek yoğun bir arkadaşlık ve dayanışma ortamını geliştirmektedir. Bu da işe bağlılık duygusunu arttırmaktadır. Son olarak araştırmada öğretmenler okullarında gergin bir atmosferin olmadığını belirtmişlerdir. Örgüt içi çatışmalar örgütün verimliliğini, etkililiğini ve iklimini etkilemektedir. Araştırmada öğretmenlerin okul iklimine yönelik algılarının toplam puanda orta düzeyde olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Keywords
Örgüt, örgütsel iklim, kamu okulları.

Abstract
The aim of this research is to determine the organizational climate views of teachers working in public schools about their schools. The survey model research was applied to 280 teachers working in Mersin city center. “School Climate Scale” was used in the study, which was adapted to schools and analyzed for validity and reliability by Canlı, Demirtaş, and Özer (2018). In this study, teachers showed that in the sub-dimension of democracy and dedication to school, teachers in their schools were understanding towards each other, and teachers and students respected individual differences; On the other hand, it was observed that they were reluctant to take ownership of the school and take responsibility for school-related issues. In the leadership and interaction sub-dimension, principals behave fairly in situations such as disciplinary practices, course distribution, task distribution, teachers easily convey their requests to their principals, the resources they need are provided by their principals, but their opinions are not taken into account before making a decision about the school, teachers' opinions are not asked during the decision process, school principals are the only that they decide on their own. Participation in the decision brings with it ownership. Managers sincerely give the message that they are valued and their opinions are respected by enabling employees to participate in decisions on matters that concern them. The result of the research is also that the problems in the school are not discussed openly. This shows that school administrators do not listen to the thoughts and suggestions of their employees, or even if they do, whether they reflect it or not in the decision process, as a result, they take decisions alone. According to the findings, students strive to increase their success and employees fulfill their responsibilities in student learning. A positive school climate places emphasis on academic development, advancement and learning. Climate is an organizational feature that affects all students, teachers, parents and school administrators. For this reason, it directly affects students. According to research findings, employees enjoy spending time together. Above all, the fact that the employees are happy to be in the institution improves the feeling of trust and develops an intense friendship and solidarity environment. This increases the sense of commitment to work. Finally, in the study, teachers stated that there is no tense atmosphere in their schools. Intra-organizational conflicts affect the efficiency, effectiveness and climate of the organization. In the study, it was concluded that teachers' perceptions of the school climate were at a moderate level in the total score.

Keywords
Organization, organizational climate, public school.

Address :
Telephone : Fax :
Email :