Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sarf-Kiraat Relationship (In the Context of Me'âni'l-Qur'anic Works)
(Sarf-Kıraat İlişkisi (Me‘âni’l-Kur’ân Eserleri Bağlamında) )

Author : İsa Hızıroğlu    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 2022/2
Page : 171-195
    


Summary
Arap dili ile kıraatlerin etkileşim alanlarından biri de sarf ilmidir. Kelimelerin yapıları ile ilgilenen morfoloji, isimlerin ve fiillerin farklı kullanımlarından kaynaklanan kıraat vecihlerini tahlil etmede etkin rol oynamıştır. Kıraat farklılıklarında en çok dikkat çeken hususlardan biri kelime yapısındaki değişikliklerdir. Bir fiilin hem mâzi hem emir fiili formunda okunması, bir kelimenin hem isim hem de fiil olarak kıraat edilmesi, fillerdeki kök-türemiş kalıplarının değişmesi kıraat-sarf sahasının genişliğini gözler önüne sermektedir. Kıraatlerin sıklıkla işlendiği, sarf ve iştikak yönden geniş yorumların bulunduğu me‘âni’l-Kur’ân eserleri, sarf ve kıraat ilminin ilişkisinin incelenmesi için önemli kaynaklardır. Me‘âni’l-Kur’ân adlı çalışmalara imza atan dilciler, kelimelerin yapısal farklılıklarından kaynaklanan kıraatleri açıklarken kimi zaman Arap kelamından örneklerle desteklemişler kimi zaman da mana odaklı yaklaşımlarda bulunarak konuya açıklık getirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada dilcilerin görüşlerini, ihtilaflarını ve sunmuş oldukları delilleri inceleyerek kıraat-sarf ilişkisini ortaya koymaya çalışacağız.

Keywords
Kıraat, Kur’an, Cümle, Sarf, Nahiv

Abstract
One of the areas of interaction between the Arabic language and the recitations is the science of sarafah. Morphology, which deals with the structures of words, has played an active role in analyzing aspects of recitation arising from the different uses of nouns and verbs. One of the most striking aspects of the recitation differences is the changes in the word structure. Reading a verb in the form of both past and imperative verbs, reciting a word as both a noun and a verb, and the change of root-derived patterns in elephants reveal the breadth of the recitation-consumption field. The works of me'ani'l-Qur'an, in which the recitations are frequently processed and there are extensive interpretations in terms of consumption and qiraat, are important sources for examining the relationship between the science of reciting and recitation. Linguists who signed the works called Me‘ani'l-Qur'an, sometimes supported the recitations arising from the structural differences of words, sometimes supported them with examples from Arabic theology, and sometimes tried to clarify the subject by making meaning-oriented approaches. In this study, we will try to reveal the relationship between recitation and consumption by examining the opinions, disagreements and evidences of linguists.

Keywords
Kiraat, Quran, Sentence, Sarf, Nahiv

Address :
Telephone : Fax :
Email :