Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

An Evaluation on the Factor of Music in Qur'an Education
(Kur’an Eğitiminde Mûsikî Faktörü Üzerine Bir Değerlendirme )

Author : Osman Bayraktutan    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 2022/2
Page : 152-170
    


Summary
Kur’an eğitim ve öğretiminde Mûsikî önemli bir faktördür. Mûsikî seslerin işitme organımıza güzel gelecek şekilde düzenleme sanatı olarak tarif edilmektedir. Kur’an eğitim ve öğretimi, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar nesilden nesile devam edegelen bir uygulamadır. Din eğitim ve öğretiminde taklit, telkin, soru cevap metotları ön plana çıkarken, Kur’an eğitimi ve öğretiminde ise arz ve semadan oluşan eda gibi kendine has bir metot ön plana çıkmaktadır. Kur’an eğitiminde başarılı olunamamasının nedenlerine göz atıldığında; eğitim veren mekânlardaki sınıfların kalabalık olması, Kur’an dersinin önemsenmemesi, temel amaçların içselleştirilememiş olunması, eğitici sayısının yeterli olmaması, öğrencilerin sorumluluk duygunu tam idrak edememeleri, dersin gerekliliği konusunun öğrencideki karşılığının negatif olması, eğiticilerin uygulama farklılıklarının öğrenciye olumsuz yansımaları, öğrencilerin şive ve ağız farklılıklarının yol açtığı sorunların bulunması, dersin pedagojik açıdan rahat verilmesini sağlayacak teknolojik imkânların sınırlı olması, öğrencilerin derse karşı motivasyonunun sağlanamaması, öğrencilerin dersi veren eğiticiye karşı soğukluk hissetmeleri veya olumsuz bakış açıları gibi etkenlerden söz edilmektedir. Kur’an eğitiminde verimliliği artırma konusunda birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de dersi veren eğiticinin mûsikî bilgisi faktörü olarak öne çıktığı görülmektedir. İnsanın en önemli ruhsal ve fizyolojik ihtiyaçlarının başında gelen mûsîkî, Kur’an eğitiminde öğrencilerin üzerinde önemli etki uyandırmakta ve derse karşı heveslerini artırmaktadır. Araştırmanın metodu genel anlamda kaynak taramasına dayanmakta olup, tecrübeye dayalı bazı bilgi ve yaklaşımlardan da analitik bir yol takip edilerek faydalanılacaktır.

Keywords
Kur’an, Mûsikî, Makam, Teğanni, Eğitim

Abstract
Music is an important factor in the education and teaching of the Qur'an. It is described as the art of arranging musical sounds in a way that is pleasing to our hearing organ. Qur'an education and training is a practice that has continued from generation to generation from the time of the Prophet to the present day. While imitation, suggestion, question and answer methods come to the fore in religious education and training, a unique method such as ‘mutual voiceover’ consisting of the earth and the sky comes to the fore in the education and teaching of the Qur'an. When the reasons for the lack of success in Qur'anic education are examined; crowded classrooms in places providing education, not paying attention to the Qur'an lesson, not internalizing the main objectives, not enough number of educators, students not understanding the sense of responsibility fully, the necessity of the lesson being negative for the students, the negative reflections of the practice differences of the trainers on the students, the differences in dialect and dialect of the students are mentioned. Factors such as the presence of problems caused by it, the limited technological opportunities that will enable the lesson to be given comfortably in pedagogy, the lack of motivation of the students towards the lesson, the feelings of coldness of the students towards the instructor or their negative perspectives are mentioned. There are many factors in increasing efficiency in Qur'an education. It is seen that one of the most important of these is the musical knowledge factor of the instructor who gives the lesson. Music, which is one of the most important spiritual and physiological needs of a human being, has a significant impact on students in the education of the Qur'an and increases their enthusiasm for the lesson. The method of the research is based on literature review in general, and some knowledge and approaches based on experience will be used by following an analytical way.

Keywords
Qur'an, Musiqi, Tune, Taganni, Education.

Address :
Telephone : Fax :
Email :